CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 76 NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ HỘI VIÊN HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM.         Ngày 28/08/2018, công ty TNHH Một TV 76 đã được Hiệp hội dệt may Việt Nam chứng nhận là Hội viên của Hiệp Hội. Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân của mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật dệt may Việt Nam.

 

 

 

         Hiệp hội là đầu mối trao đổi thông tin trong nước và nước ngoài về những vấn đề kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực dệt may nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm vốn và nâng cao khả năng cạnh tranh của từng thành viên Hiệp hội cũng như toàn ngành để nhanh chóng hòa nhập với khu vực và thế giới.

           Việc tham gia Hiệp hội dệt may Việt Nam không chỉ giúp cho công ty khẳng định thương hiệu của mình mà còn có ý nghĩa trong việc hợp tác, hỗ trợ các thành viên khác về khoa học công nghệ, môi trường; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước để giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp và vì sự phát triển của công ty; có cơ hội tham gia vào các hoạt động với các tổ chức Hiệp hội ngành nghề dệt may quốc tế và khu vực để đưa ngành dệt may Việt Nam hội nhập./.