HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 23-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊCăn cứ vào hướng dẫn của Cục Chính trị, Tổng cục CNQP về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết năm 2018. Sáng ngày 14/4/2018 Đảng ủy Nhà máy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung có Đồng chí Thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Khải – Nguyên phó Giám đốc Học viên chính trị - BQP; có các phóng viên Báo nhân dân, báo quân đội nhân dân, truyền hình quốc phòng, phát thanh quân đội nhân dân cũng đến dự và đưa tin.  

 

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nắm được những quan điểm, mục tiêu, chính sách được xác định trong Nghị quyết, nhất là quan điểm phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh. Chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong CBCNV nhà máy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị.