Thiết bị đo độ tán xạ rada 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Thiết bị kiểm tra độ tán xạ rada
( Hệ thống đo miền thời gian đối với các phép đo phản xạ vật hấp thụ)
R-45T 001 Mỹ Phạm vi đo:  ( 0,1 đến 26) GHz
Sai số: 1%
TC-76 Z176