Thiết bị đo phản xạ quang phổ 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Máy quang phổ
( Thiết bị đo phản xạ quang phổ)
Lambda 35
 
101N6060203 Mỹ Dải bước sóng : (190  1100) nm
Sai số: ± 1 nm
TC-76 Z176