Thiết bị kiểm tra độ bền va đập 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Thiết bị kiểm tra độ bền va đập D-5547 10026 Mỹ Phạm vi đo: ( 9,215 đến 377,896) kG.cm
Giá trị độ chia: 4,607 kG.cm
TC-76 Viện Công nghệ