Tủ sấy 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Tủ sấy HIPPON 06032204 ĐL Phạm vi sử dụng: (50 đến 300) 0C
Sai số: ±0,50C
TC-76 Viện Công nghệ