Hạt nhựa PP
Mã: Z76-501
Dây quai
Mã: Z76-521
Hạt nhựa PE
Mã: Z76-502
Vải không dệt
Mã: Z76-511
Vải áo mưa
Mã: Z76-541
Xốp 01
Mã: Z76-551
Xốp 02
Mã: Z76-552
Xốp 03
Mã: Z76-553
Xốp 04
Mã: Z76-554